ارسال داستان

داستان خودتان را برای ما ارسال کنید تا برای همه دوستان تان راهکار جدیدی برای کنار گذاشتن الکل باشد.

فرم ارسال داستان

Drop files here or
Max. file size: 5 MB, Max. files: 3.