پیام امروز گریپ واین" بنیانگذار AA، بیل دبلیو، اوت 1961 "این موضوع صداقت"، زبان دل

ما نمی‌توانیم برای حل همه مشکلاتمان کاملاً به دوستانمان متکی باشیم. یک مشاور خوب هرگز به طور کامل به جای ما فکر نمی کند. او می داند که هر تصمیم نهایی باید با خودمان باشد.

دانلود رایگان مجله مسیر هوشیاری

مجله مسیر هوشیاری

نسخه اول

مجله مسیر هوشیاری

نسخه دوم

مجله مسیر هوشیاری

نسخه سوم

مجله مسیر هوشیاری

نسخه چهارم

مجله مسیر هوشیاری

نسخه پنجم

مجله مسیر هوشیاری

نسخه ششم

مجله مسیر هوشیاری

نسخه هفتم

نسخه هشتم