پیام روز گریپ واین - _*«سنت ده»، منهتن، نیویورک، می 1971، بهترین تاک،

همه ما خوب می دانیم که در AA باید ترازنامه چه کسی را بگیریم، درست است؟