پیام روز گریپ واین - """مرد نفرت و درد"، یوجین، اورگان، ژوئیه 2002، من مسئول هستم: دست AA

امید می تواند بسیار مسری باشد